Kim jest doradca podatkowy?

 

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, szerokiej wiedzy i bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa, co jest weryfikowane egzaminem państwowym. Ustawa i zasady etyki doradców podatkowych zobowiązują doradców podatkowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, co muszą udokumentować stosowymi dokumentami. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Doradca podatkowy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w związku ze świadczonymi przez siebie usługami. Obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.