Sporządzenie dokumentacji cen transferowych

 

Usługi w zakresie cen transferowych obejmują:

  • określanie, czy w danym stanie faktycznym występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji;
  • przygotowywanie przy udziale Klienta polityki cen transferowych, w szczególności w zakresie określenia zasad współpracy, metod ustalania cen transferowych, uzasadnienia przyjętych metod ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • opracowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  • weryfikacja i ocena dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Klienta w zakresie jej zgodności z przepisami podatkowymi, w szczególności wskazanie ryzyk podatkowych oraz rozwiązań minimalizujących te ryzyka.