Nowelizacja VAT od dnia 1 stycznia 2017 r.:

 • odwrotne obciążenie usług budowlanych (usług wymienionych w dodanym zał. nr 14) – w przypadku ich nabycia od podwykonawców;
 • rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. procesory, srebro nieobrobione plastycznie, złoto nieobrobione plastycznie), rozszerzenie towarów dla których odwrotne obciążenie stosuje się pod warunkiem przekroczenia łącznej wartości dostaw w wysokości 20 000 zł.;
 • nowe zasady wyłączenia stosowania odpowiedzialności solidarnej, nowe wymogi przy składaniu kaucji gwarancyjnej, zmiany w wykazie towarów objętych solidarną odpowiedzialnością;
 • rozszerzenie instytucji odpowiedzialności solidarnej w rozumieniu Ordynacji podatkowej na pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika;
 • nowe zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego w WNT, imporcie usług oraz odwrotnym obciążeniu;
 • powrót do sankcji w podatku od towarów i usług – 30% (20 %, gdy podatnik po kontroli sam skoryguje deklarację i wpłaci uszczuplone zobowiązanie podatkowe);
 • wprowadzenie sankcji 100% (m.in. w przypadku posłużenia się fakturą, która została wystawiona przez podmiot nieistniejący);
 • wydłużenie terminu zwrotu podatku VAT w terminie 60 dniowym;
 • nowe zasady i terminy dokonywania zwrotu w terminie 25 dniowym;
 • zmiany dotyczące zwolnień usług ubezpieczeniowych i finansowych;
 • podwyższenie progu zwolnienia „podmiotowego” ze 150 000 do 200 000 zł;
 • przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku do końca 2018 r.;
 • ograniczenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług;
 • wprowadzenie obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną;
 • odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub, mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim;
 • doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych.

Ponadto wejdą od dnia 1 stycznia 2017 r. zmiany w kodeksie karnym skarbowym: rozszerzenie odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej, złożenie deklaracji z pominięciem drogi elektronicznej, zmiany dotyczące penalizacji wystawiania pustych faktur, rozszerzenie nadzwyczajnego obostrzenia kary w przypadku umyślnego wystawiania i posługiwania się pustymi fakturami, zmiany dotyczące zbiegu wykroczeń.