Artykuły podatkowe

 

Zmiany w VAT w 2018 r.

 • JPK-VAT dla wszystkich podatników VAT od danych za styczeń 2018 r. (art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej);
 • Centralny Rejestr Faktur – w podstawowej wersji od dnia 26 lutego 2018 r.;
 • Split payment (podzielona płatność) od dnia 1 lipca 2018 r.

Zmiany w podatkach dochodowych od dnia 1 stycznia 2018 r.:

 • powiększenie kwoty wolnej od podatku, ale jedynie dla osób uzyskujących najmniejsze dochody (art. 27 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o PIT);
 • dwukrotne zwiększenie rocznego limitu zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich do 85 528 zł z ograniczeniem stosowania tych kosztów do określonego rodzaju działalności twórczej (art. 22 ust. 9a i 9b ustawy o PIT);
 • zmiana sposobu kwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów przychodów z realizacji praw pochodnych i przychodów z pochodnych instrumentów finansowych otrzymanych nieodpłatnie (art. 10 ust. 4 i art. 22 ust. 1dc ustawy PIT);
 • zlikwidowanie obowiązku informowania urzędu skarbowego o prowadzeniu pkpir i zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie księgi (uchylono art. 24a ust. 3a, 3b i 3c ustawy o PIT);
 • ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych do kwoty uprzednio wykazanego przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy PIT) – zatem ograniczono zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonych (art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o PIT);
 • określenie zasad powstania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych – powstanie przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych akcji, ze źródła, w ramach którego świadczenie zostało uzyskane (art. 10 ust. 4, art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT);
 • wyłączenie stosowania przepisów art. 24 ust. 8a ustawy o PIT (wymiana udziałów) i art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT (zwolnienie przychodu w związku z aportem przedsiębiorstwa lub ZCP), w przypadku gdy wymiana udziałów lub wniesienie wkładu nie wynika z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (art. 24 ust. 19 i 20 ustawy PIT);
 • w ramach PIT wiele zwolnień podatkowych otrzymało zwiększone limity kwotowe pozwalające skorzystać z tych zwolnień – art. 21 pkt 9a, 17, 26 lit. b, 32b, 38 i 92, 67, 67, 78 lit.b bustawy o PIT;
 • zniesienie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych poprzez spadek lub darowiznę, jeżeli nabycie to było objęte zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn (art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT);
 • wprowadzenie w podatku zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych limitu w wysokości 100 tys. zł odnoszącego się do przychodu z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, którego przekroczenie powoduje zastosowanie do nadwyżki ponad tę kwotę wyższej stawki ryczałtu 12,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku zryczałtowanym);
 • zwiększenie 3500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które nie wymagają amortyzowania (art. 22d ustawy o PIT; art. 16d ust. 1 ustawy o CIT);
 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego oraz podwyższenie limitów ulgi na działalność badawczo – rozwojową (art. 26e i 26ea ustawy o PIT, art. 18d i 18da ustawy o CIT);
 • zniesienie obowiązku uiszczania zaliczek do 1.000 zł z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg (art. 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT, art. 25 ust. 18 ustawy o CIT);
 • wdrożenie tzw. minimalnego podatku dochodowego od podatników posiadających nieruchomości handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe – dotyczy tylko składników majątkowych o wartości początkowej powyżej 10 mln. zł. Ten podatek odliczany od podatku PIT (art. 30g oraz art. 23 ust. 1 pkt 65 ustawy PIT; art. 24b i art. 24c ustawy o CIT);
 • wyłączono z kręgu podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów o podmiotach powiązanych Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (art. 25 ust. 4 ustawy o PIT; art. 11 ust. 4 ustawy o CIT);
 • w CIT wydzielono jako odrębne źródło przychodów przychód z zysków kapitałowych i rozdzielono dochody uzyskiwane z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika (art. 7 i 7b ustawy o CIT);
 • zmiany dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych – PGK (art. 1a i art. 7a ustawy o CIT), np. obniżono, z 1.000.000 zł do 500.000 zł, warunek przeciętnej wysokość kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK, obniżono, z 95% do 75%, wymóg minimalnej wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych;
 • zniesiono zwolnienie przysługujące wobec dochodów z działalności pozarolniczej przeznaczonych na działalność rolniczą (uchylono art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT);
 • umożliwiono organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług, jeśli ich cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej (art. 14 ustawy o CIT).

Nowelizacja VAT od dnia 1 stycznia 2017 r.:

 • odwrotne obciążenie usług budowlanych (usług wymienionych w dodanym zał. nr 14) – w przypadku ich nabycia od podwykonawców;
 • rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. procesory, srebro nieobrobione plastycznie, złoto nieobrobione plastycznie), rozszerzenie towarów dla których odwrotne obciążenie stosuje się pod warunkiem przekroczenia łącznej wartości dostaw w wysokości 20 000 zł.;
 • nowe zasady wyłączenia stosowania odpowiedzialności solidarnej, nowe wymogi przy składaniu kaucji gwarancyjnej, zmiany w wykazie towarów objętych solidarną odpowiedzialnością;
 • rozszerzenie instytucji odpowiedzialności solidarnej w rozumieniu Ordynacji podatkowej na pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika;
 • nowe zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego w WNT, imporcie usług oraz odwrotnym obciążeniu;
 • powrót do sankcji w podatku od towarów i usług – 30% (20 %, gdy podatnik po kontroli sam skoryguje deklarację i wpłaci uszczuplone zobowiązanie podatkowe);
 • wprowadzenie sankcji 100% (m.in. w przypadku posłużenia się fakturą, która została wystawiona przez podmiot nieistniejący);
 • wydłużenie terminu zwrotu podatku VAT w terminie 60 dniowym;
 • nowe zasady i terminy dokonywania zwrotu w terminie 25 dniowym;
 • zmiany dotyczące zwolnień usług ubezpieczeniowych i finansowych;
 • podwyższenie progu zwolnienia „podmiotowego” ze 150 000 do 200 000 zł;
 • przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku do końca 2018 r.;
 • ograniczenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług;
 • wprowadzenie obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną;
 • odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub, mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim;
 • doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych.